Atļaujas saņemšana B kategorijas piesārņojošai darbībai

Iesnieguma atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai

Kopsavilkums

1.Kopsavilkumā sabiedrības informēšanai par uzņēmumu:

 1.1.uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu:

A/S „Ventspils zivju konservu kombināts”- zivju un zivju produktu pārstrādes un konservēšanas uzņēmums atrodas Ventspilī, Enkuru ielā, 12 .

Paredzētās piesārņojošās darbības vieta – Enkuru ielā 12, Ventspils, LV-3601.

1.2.īsu ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atļauja:

A/S „Ventspils zivju konservu kombināts” ir specializēts zivju pārstrādes un konservu ražošanas uzņēmums. Uzņēmuma rīcībā ir iekārtas un aprīkojums, kas nodrošina pilnīgu ražošanas procesa ciklu dažādiem zivju konservu veidiem (dažādu veidu šprotu konservi). Uzņēmuma ražošanas jauda šobrīd ir ap 25 tonnu zivju apstrāde dienā, saražojot šprotes eļļā, šprotu pastēti, brētliņas tomātu mērcē, zivju tefteļus mērcē vai eļļā un zivis savā sulā. Pārstrādājamo zivju daudzums – 9700 tn gadā. Gadā saražojot aptuveni 35 miljonus kārbu vai 8800 tn gatavo produkciju.

A/S”Ventspils zivju konservu kombināts” 2013.gadā ir uzstādīts vientots dūmgāzu skurstenis (avots Nr.A11). Dūmgāzes no trīs dūmu ģeneratoriem (avoti Nr.A4,A5,A9) nonāk vienotā skurstenī. Emisijas izplūdes augstums 32,0 m, dūmeņa iekšējas diametrs 1000 mm.

Saskaņā ar MK noteikumiem no 2014.gada 25.novembra Nr. 734 “Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” tika izstrādāts Smaku emisijas  limitu projekts .

Saskaņā ar noteikumu Nr. 294 1. pielikumu 1.p. enerģētika: 1.1.p. sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā jauda lielāka par 0,5 MW un izmanto šķidro kurināmo, izņemot degvieleļļu (mazutu), 1.2. sadedzināšanas iekārtas, kurās izmanto degvieleļļu (mazutu); 7.p. pārtikas rūpniecība: p. 7.2.13. citas iekārtas zivju un vēžveidīgo produktu ražošanai;2.p.: 6.1.visu kategoriju (L,M,N.O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās laiksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcas, kurās veic Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.380 „Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai” 2.punktā paredzētās darbības, 6.2.ķīmijas un bioloģijas laboratorijas (izņemot mācību laboratorijas)

uzņēmumam A/S „Ventspils zivju konservu kombināts” nepieciešams izmainīt B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju.

1.3.piesārņojošās darbības aprakstu (norāda izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi). Aprakstā sniedz šādas ziņas:

Uzņēmuma darbības rezultātā:

  • gaisā tiek emitētas kaitīgās vielas (izmeši no katlu mājas, kūpināšanas un siltuma krāsnīm un kurināmā uzglabāšanas tvertnēm).
  • tiek saražoti ražošanas atkritumi (patēriņam nederīgi materiāli), sadzīves atkritumi.

Uzņēmuma darbības funkciju nodrošināšanai kā resursi tiek izmantoti: siltumenerģijas nodrošināšanai dīzeļdegviela, mazuts, sašķidrināta gāze, kūpināšanas procesa nodrošināšanai malka (alkšņu skaidas).

Emisijas ietekme uz vidi – savukārt gaisā emitētajās vielas (oglekļa oksīds, slāpekļa dioksīds u.c.) rada diskomfortu vietējiem iedzīvotājiem un atpūtniekiem.

1.3.1.      ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošām iekārtām) un pasākumi ūdens lietošanas samazināšanai:

Ūdens patēriņš (ikgadējie daudzumi) un pasākumi ūdens lietošanas minimizēšanai:

Šobrīd nepieciešamais ūdens uzņēmuma ūdensapgādei tiek nodrošināts no SIA „Ūdeka”. Plānotais ūdens patēriņš 85000 m3/gadā. Ūdens tiek izmantots sadzīves un zivju konservu ražošanas tehnoloģiskajām vajadzībām. Ūdens ekonomijai uzņēmumā iekārtu mazgāšanai tiek izmantotas augstspiediena iekārtas.

1.3.2.      galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums:

Kā galvenie izejmateriāli uzņēmumā tiek izmantoti dažāda veida izejvielas zivju konservu ražošanai – svaigas vai saldētas zivis, cukurs, sāls, milti, grūbas, pipari, tomātu pasta. Konservu fasēšanai tiek izmantotas metāla kārbas, metāla vāki, etiķetes un kartona kastes.

1.3.3.      bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai:

Uzņēmuma darbībā netiek lietotas un gala produktos neveidojas bīstamas ķīmiskās vielas.

1.3.4.      nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums):

Piesārņojošā viela 2010.g.Atļauja- emitētais daudzums (t) Plānotais emitētais daudzums (t)
PM10 1.854 2.1144
Oglekļa dioksīds 5476
Oglekļa oksīds 13.47 16.9853
Sēra dioksīds 13.34 15.4918
Slāpekļa dioksīdi 2.47 9.2000

Sodrēji

7.26

0

Fenols 0.258 0
Acetons 7.77 0
Ogļūdenraži 0,0004 0.0036
Gaistošie organiskie savienojumi 2,730
Vanādija savienojumi 0,003 0.0028

 

1.3.5.      atkritumu veidošanās un apsaimniekošana:

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu A/S „Ventspils zivju konservu kombināts” ir noslēgts līgumu ar SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”. Sausos sadzīves atkritumus uzņēmums ar savu autotransportu nogādā SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” apsaimniekotajā sadzīves atkritumu poligonā „Pentuļi”.

Zivju atkritumi pamatojoties uz savstarpējo līgumu ar SIA „Salmar” tiek uzkrāti slēgtā telpā un vidēji reizi diennaktī SIA „Salmar” ar savu autotransportu nogādā Pūres ražošanas cehā pārstrādei zivju miltos.

Par bīstamo atkritumu (motoreļļu) apsaimniekošanu A/S „Ventspils zivju konservu kombināts” ir noslēgts līgums ar SIA „Baltik Eko Group”.

Par bīstamo atkritumu (izlietoto augu eļļu) apsaimniekošanu A/S „Ventspils zivju konservu kombināts” tika noslēgts līgums ar SIA „Baltic Trade”.

1.4.iespējamo avāriju novēršanu:

Uzņēmumā šobrīd tiek izstrādāts “Rīcības plāns avārijas situācijās”. Bez tam ir izstrādāti dažādi ugunsdrošības noteikumi, instrukcijas un apziņošanas shēma apkalpojošam personālam. Uzņēmumā ir izstrādāts un saskaņots ar Valsts Ugunsdzēsības un Glābšanas dienestu „Civilās aizsardzības plāns”, kurš katru gadu tiek precizēts.

1.5.nākotnes plāni – iekārtas plānotā paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu modernizāciju:

Uzņēmuma paplašināšanās nav paredzēta.

2. Sabiedriskās apspriešanas norises vieta un laiks:

Dārzu ielā 2, Ventspilī ( Ventspils reģionālās  vides pārvaldes I.stāva zālē)

2017.gada 06.jūnjiā, plkst. 17.00

3. Pārvalde, kura atbildīga par atļaujas izsniegšanu, un tās adrese:

Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde

Darzu ielā 2, Ventspils, LV-3601

4. Vieta, kur sabiedrība var saņemt kopsavilkumu vai iepazīties ar iesniegumu un tam pievienotiem dokumentiem:

A/S ”Ventspils zivju konservu kombināts”,

Enkuru ielā 12, Ventspils, LV-3601

Iesniegums ir publicēts VVD mājas lapā www.vvd.gov.lv

5. Datums, līdz kuram sabiedrība var iesniegt pārvaldē rakstiskus priekšlikumus:

Sabiedrība 30 dienu laikā pēc paziņojuma publicēšanas dienas var rakstiski iesniegt pārvaldē savus priekšlikumus un viedokļus par atļaujas nosacījumiem – līdz 2017.gada 26.jūnijam.